UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je rekolaudace?

Rekolaudace je původní název používaný pro změnu v účelu užívání stavby. Rozlišovat můžeme změnu vyžadující změnu dokončené stavby nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou a změnu užívání bez nutnosti změny stavby.

co-je-rekolaudace
 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Pokud se jedná o změnu užívání stavby se změnou dokončené stavby, je nejprve nutné na stavebním úřadě projednat povolení ke stavební úpravě a oznámit nový účel používání stavby. Po dokončení stavebních úprav požádá stavebník o kolaudační souhlas. Stavební úřad si může vyžádat doložení dokumentů a poté provede závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Během této prohlídky vyhodnocuje, jestli neexistují závady bránící bezpečnému užívání stavby. Pokud žádné závady neexistují, vydá stavební úřad kolaudační souhlas. Pokud by nějaké závady existovaly, vydá stavební úřad zákaz užívání stavby a majitel nemovitosti bude vyzván k odstranění těchto závad.

Jestliže se jedná o změnu užívání stavby bez změny stavby pomocí stavební úpravy, může majitel objektu změnu účelu užívání stavby oznámit stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři. V tomto formuláři se uvádí změna v užívání stavby, popis, odůvodnění, rozsah a důsledky změny a připojí se dokumenty s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání. Pokud není potřeba posouzení vlivu změny užívání stavby na životní prostředí, měl by stavební úřad vydat souhlasné stanovisko do 30 dnů.

Rekolaudace je obvykle využívána v případě, že je stavba užívána v rozporu s původním účelem užívání, ke kterému byla zkolaudována. Pokud by nedošlo k rekolaudaci a změně na současně používaný účel užívání, mohl by stavební úřad vyměřit majiteli nemovitosti vysokou pokutu.
Rekolaudace je nejčastěji využívána při změně nebytových prostor na bytové, při přestavbě chat a chalup k trvalému bydlení a při změnách v provozním zařízení stavby. Může se také jednat o změnu doby trvání dočasné stavby, nebo o změnu dočasné stavby na stavbu trvalou.

Pro Dudlu napsala: Veronika Štrachová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: