UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je autoremedura?

Víte, že autoremedura je soudní proces? Autoremedura je postup, kdy se rozhodnutí přijaté orgánem opravuje prostřednictvím jiného rozhodnutí téhož orgánu. Obvykle se používá k nápravě chyby nebo omylu, kterého se dopustil správní orgán.

co-je-autoremedura

Autoremedura ve správním řízení - vzor (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je autoremedura?

Autoremedura je obecně považována za způsob, jak urychlit proces nápravy chyb učiněných orgány, neboť se tak vyhne nutnosti čekat na opatření vyšších orgánů.

V některých případech však autoremedura nemusí být možná, pokud došlo k závažnému porušení procesních pravidel nebo pokud existují právní překážky (například pokud odvolání proti rozhodnutí nelze podat před uplynutím lhůty).

Autoremedura v občanském soudním řízení

V občanském soudním řízení je autoremedurou postup, kdy je podáno odvolání bez konzultace s právníkem.

Autoremeduru lze provést dvěma způsoby:

Osoba, která utrpěla újmu od druhé strany, může požádat soud o náhradu škody. To lze provést podáním běžné žaloby nebo mimořádné žaloby, která zahrnuje odvolání proti rozhodnutí správního orgánu.

Způsob vyřízení opravného prostředku (např. odvolání), kdy nápravu zajišťuje orgán, který vydal původní rozhodnutí, nikoli orgán vyššího stupně.

Obecně platí, že jej může provést pouze samotný orgán, pokud plně vyhoví podanému odvolání. Účelem autoremedury je umožnit orgánu rychlou nápravu vlastního pochybení.

Autoremedura ve správním řízení

Autoremedura ve správním řízení je atypickým opravným prostředkem, který umožňuje orgánu napravit vlastní pochybení obnovou řízení. Hlavním účelem tohoto opravného prostředku je umožnit orgánu, aby sám rychle napravil své vlastní pochybení. Nelze jej však použít, pokud orgán již vydal konečné rozhodnutí. Autoremeduru ve správním řízení lze použít pouze tehdy, pokud orgán plně vyhoví odvolání podanému žadatelem.

Autoremeduru ve správním řízení stanoví článek 564 správního řádu (SŘ). Toto ustanovení stanoví, že "Správní orgán může, aniž by mu to ukládal zákon, vzít zpět rozhodnutí, kterému předcházelo odvolání, nebo přijmout jiné opatření, které považuje za nezbytné k nápravě vlastních chyb, případně do jednoho roku ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.".

Aby nedocházelo ke zneužívání tohoto opravného prostředku a aby nebylo pro orgány veřejné moci příliš snadné tento atypický opravný prostředek využívat, existují určitá omezení:

  • orgán se musí dopustit chyby,
  • žadatel musí podat odvolání ve stanovené lhůtě,
  • žadatel musí prokázat, že byl tímto pochybením podstatně poškozen,
  • orgán musí plně dodržet.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: