UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je komparace?

Co znamená slovo komparace a kde se s ním setkáte? Komparace je srovnání nebo přirovnání. Komparativní metoda je metoda, pomocí níž se zkoumá a pojmenovává jevy a věci v jejich souvislostech a vztazích. Jde o nejběžnější metodu výzkumu zkušenosti.

co-je-komparace

Komparaci lze srovnat s kritickou analýzou – obě metody umožňují rozlišovat podobnosti i odlišnosti mezi dvěma oblastmi či procesy. Kritická analýza se však zaměřuje na rysy, které jsou specifické pro danou oblast nebo proces, kdežto komparace soustředí pozornost na podobnosti a rozdíly.

Komparace je v nejobecnějším smyslu způsob myšlení spočívající ve vzájemném přiřazování jevů k sobě a v uvažování o jejich podobnostech a rozdílnostech.

Kde se setkáváme s komparací

  1. Komparace v knihovnictví - V knihovnictví se komparace označuje jako souhrnné označení pro všechny složky informačního systému, kterými jsou poznámkové bloky, katalogy, encyklopedie a atlasy. Komparace je spojena s poznáváním jednotlivých věcí a činitelů, s poznáváním osobnosti (srovnáváním jedinců) i s porovnáváním skupin lidí (srovnáváním skupin).
  2. Komparace v literatuře - Komparace literatury je společenský a vědecký proces, kterým se snažíme odhalit pravdivost nebo nepravdivost názorů vyjadřovaných autorem či autorkou. Komparace v literatuře je dnes velmi žádanou metodou, která se uplatňuje především v praxi aplikované znalosti. Využívají ji zejména komparatisté, kteří pracují s různými druhy textových materiálů (literatura, film, hudba aj.).
  3. Komparace v ekonomice - Komparace je ekonomická metoda, kterou lze při výzkumu srovnávat a porovnávat dvě, či více jevů nebo situací. Jde o mnohostranný vztah, kdy se dokáže porovnat každé jedno z těchto zmíněných stavů ve vztahu k druhému. V článku si popíšeme jednotlivé druhy komparace, rozdíly mezi nimi a také jejich využití v praxi.

Komparace má dvě podoby: deskriptivní a analytickou. Deskriptivní komparace je metoda srovnání dvou údajů nebo dvou hodnot.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: