UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je meandr?

Meandr je pojem označující zákrut řeky nebo také říční kličku. Vzniká působením boční eroze, tedy vymletím břehu na jedné straně řeky a hromaděním a usazováním materiálu na straně druhé.

co-je-meandr

Co jsou meandry?

Původ slova

Původ slova meandr coby názvu pro říční zákrut pochází z názvu starobylé řeky Maiandros (dnes Velký Menderes). Ta protéká územím na západě Turecka, je dlouhá celých 380 km a vlévá se do Egejského moře, kde tvoří rozsáhlou deltu.

Typy říčních meandrů

Rozlišuje se několik typů meandrů:

Meandry volné

Volné nebo také proměnlivé meandry vznikají typicky v náplavových rovinách, kde dochází ke zpomalování rychlosti toku řeky a usazuje se tam materiál přinášený z vyšších (převážně horských) oblastí. Pohybují po směru toku řeky, čímž dochází k jejich posouvání.

Při posouvání meandrů může dokonce dojít i k protnutí šíje meandru, čímž se meandr od říčního toku oddělí a vzniká mrtvé rameno řeky, takzvané meandrové jezero.

Volné meandry můžeme najít i na našem území, typickým příkladem je dolní tok řeky Moravy, Ohře či Labe, a horní tok Vltavy.

Meandry zakleslé

Zakleslé nebo též stálé meandry se tvoří v údolích řek, která vznikla v tvrdých horninách. Posouvání meandrů je v těchto místech velmi složité, proto zůstávají na svých původních místech.

Příkladem stálého meandru v Čechách je třeba střední tok Labe v oblasti Českého středohoří nebo meandr v Českém Krumlově.

Meandrové jezero

Meandrové jezero (nebo též mrtvé rameno řeky) je druh říčního jezera. Jak už bylo popsáno výše, jde o zaslepený meandr řeky, který vznikl jeho oddělením od říčního toku. Voda v meandrovém jezeře je stojatá a její hladina se mění v závislosti na její dostupnosti – mrtvá říční ramena mohou, ale nemusí být napájena podzemními vodami.

V Čechách jich najdeme hned několik:

  • podél toku Labe – Babinecká tůň, Hrbáčkovy tůně
  • podél toku Moravy a Dyje – Křivé jezero, Květné jezero
  • podél toku Chrudimky – Matiční jezero

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: