UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je segregace?

Co je segregace a proč stále existuje? Termín "segregace" se často používá pouze pro segregaci obyvatelstva na základě rasy, ale někdy také pro jiné druhy sociálních skupin (např. pohlaví), zejména ty, které jsou vymezeny náboženstvím nebo národností.

co-je-segregace

Termín se může vztahovat i na nefyzické oddělení, jako je tomu v případě sociální segregace (např. když jsou lidé vyloučeni z určitých čtvrtí) a prostorové segregace (když dvě skupiny obyvatel žijí odděleně, ale blízko sebe). Rasismus a segregace se netýkají jen černé nebo bílé pleti.

I když je diskriminace lidí na základě jejich rasy nezákonná, stále existuje. Segregace je jedním ze způsobů, jak k ní dochází, ale může k ní docházet i jinými způsoby.

Segregace může probíhat na několika různých úrovních:

Fyzická úroveň zahrnuje oddělování lidí podle místa, kde žijí (buď v oddělených čtvrtích nebo budovách), nebo tím, že se do určitých oblastí vůbec nedostanou (například do restaurací). Může se tak dít prostřednictvím zákonů nebo politik, které segregaci vynucují, nebo prostřednictvím zastrašování a násilí.

V některých případech, například v Jihoafrické republice za vlády apartheidu, existovaly oddělené zákony pro různé rasy, které vynucovaly segregaci i v soukromých prostorách, jako jsou podniky a školy.

Sociální rovina

Ta se týká toho, jak se s lidmi zachází odlišně, když jsou ve vzájemné interakci. Může jít například o používání rasových urážek vůči jiné rase, odlišné zacházení s příslušníky jedné rasy než s příslušníky jiné rasy (například nepřijmutí někoho do zaměstnání, protože je vietnamské národnosti) nebo ignorování příslušníků jedné rasy při rozhovoru s příslušníky jiné rasy (například předpoklad, že lidé asijského původu nerozumějí česky).

Genderová segregace

  • Fyzické rozdělení lidí do prostředí, kde žijí pouze muži nebo pouze ženy.
  • Segregace podle sexuální orientace
  • Fyzické oddělení lidí na základě jejich sexuální orientace (obvykle homosexuální).

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: